Artykuł sponsorowany

Do czego służą wyłączniki nadprądowe?

Do czego służą wyłączniki nadprądowe?

Wyłączniki nadprądowe to istotne elementy systemów zabezpieczeń elektrycznych, które mają na celu ochronę instalacji i urządzeń przed uszkodzeniami spowodowanymi przeciążeniem lub zwarciem. W niniejszym artykule dowiesz się, do czego służą wyłączniki nadprądowe, jak działają oraz jakie są ich rodzaje.

Funkcje wyłączników nadprądowych

Wyłączniki nadprądowe pełnią kilka kluczowych funkcji w systemach zabezpieczeń elektrycznych. Po pierwsze, chronią one instalacje elektryczne oraz urządzenia przed przeciążeniem, czyli sytuacją, gdy natężenie prądu przekracza dopuszczalne wartości dla danego obwodu. Przeciążenie może prowadzić do przegrzewania przewodów, a w konsekwencji do pożaru. Po drugie, wyłączniki te zapobiegają powstawaniu zwarcia, czyli bezpośredniego połączenia między przewodami fazowymi a neutralnymi lub uziemiającymi. Zwarcie powoduje gwałtowny wzrost natężenia prądu i może prowadzić do uszkodzeń urządzeń oraz zagrożenia życia ludzi.

Działanie wyłączników nadprądowych

Zasada działania wyłączników nadprądowych opiera się na wykrywaniu nadmiernego natężenia prądu płynącego przez obwód. W momencie, gdy wykryte zostanie przekroczenie dopuszczalnej wartości prądu, wyłącznik automatycznie odłącza zasilanie w celu ochrony instalacji i urządzeń. Wyłączniki nadprądowe mogą być oparte na różnych technologiach, takich jak termiczne, elektromagnetyczne czy elektroniczne. Wyłączniki termiczne reagują na wzrost temperatury spowodowany przeciążeniem, elektromagnetyczne wykorzystują pole magnetyczne wytwarzane przez przepływający prąd, natomiast elektroniczne analizują parametry prądu za pomocą układów scalonych.

Rodzaje wyłączników nadprądowych

Na rynku dostępne są różne rodzaje wyłączników nadprądowych, które można podzielić na trzy główne kategorie. Pierwszą z nich są bezpieczniki, które są jednorazowego użytku i po zadziałaniu muszą być wymienione na nowe. Bezpieczniki zawierają w sobie element nośny prąd, który ulega przepaleniu w przypadku przeciążenia lub zwarcia. Drugą kategorię stanowią wyłączniki automatyczne, które można wielokrotnie uruchamiać po zadziałaniu. Wyłączniki te są szeroko stosowane w instalacjach domowych oraz przemysłowych. Ostatnią grupą są wyłączniki różnicowoprądowe, które oprócz ochrony przed przeciążeniem i zwarciami, chronią również przed porażeniem prądem elektrycznym.