Artykuł sponsorowany

Czym grozi wycięcie drzewa bez uzyskania zgody urzędu?

Czym grozi wycięcie drzewa bez uzyskania zgody urzędu?

Wycinka drzew bez odpowiedniej zgody może prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno dla środowiska, jak i dla osób odpowiedzialnych za jej przeprowadzenie. W Polsce istnieją przepisy regulujące kwestie związane z wycinką drzew, a ich nieprzestrzeganie może skutkować wysokimi karami finansowymi oraz odpowiedzialnością karną. Warto więc poznać ryzyka związane z nielegalną wycinką drzew i dowiedzieć się, jakie konsekwencje grożą za jej przeprowadzenie bez zgody właściwego urzędu.

Jakie są przepisy dotyczące wycinki drzew w Polsce?

W Polsce obowiązuje ustawa o ochronie przyrody, która reguluje kwestie związane z wycinką drzew. Zgodnie z jej przepisami, każda osoba chcąca usunąć drzewo o obwodzie pnia powyżej 100 cm musi uzyskać stosowne pozwolenie od właściwego organu administracji publicznej. Pozwolenia takie wydawane są przez starostów lub prezydentów miast na prawach powiatu. W przypadku drzew o mniejszym obwodzie pnia, wycinka może być możliwa bez zgody urzędu, jednak tylko w ściśle określonych sytuacjach, takich jak zagrożenie bezpieczeństwa ludzi czy mienia.

Nielegalna wycinka drzew może prowadzić do nałożenia na sprawcę kary finansowej, która zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i wartość usuniętego drzewa czy stopień winy sprawcy. Warto wspomnieć o przypadku odszkodowania za wycinkę w Gdańsku, gdzie właściciel działki został zobowiązany do zapłaty ponad 100 tys. złotych za usunięcie drzew bez zgody urzędu. Ponadto, osoba odpowiedzialna za nielegalną wycinkę może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej, a nawet pozbawiona wolności na okres do 2 lat.

Czy można uniknąć konsekwencji za nielegalną wycinkę drzew?

Uniknięcie konsekwencji za nielegalną wycinkę drzew jest możliwe jedynie w przypadku, gdy sprawca wykaże, że działał zgodnie z przepisami prawa lub że jego działania były podyktowane wyższą koniecznością. W praktyce oznacza to, że należy przedsięwziąć wszelkie możliwe środki mające na celu uzyskanie zgody na wycinkę drzewa oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warto również pamiętać, że w przypadku stwierdzenia nielegalnej wycinki drzew, organy ścigania mogą wszcząć postępowanie wyjaśniające, które może prowadzić do nałożenia kary finansowej czy odpowiedzialności karnej.